Kalite Birim Çalışmaları

Kalite Birimi Çalışmaları

 1. Kalite Yönetim birimi çalışma ofisi hastanemiz ek bina içerisinde yer almaktadır.
 1. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
  1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  1. Kalite Yönetim Direktörü; SKS çerçevesinde belirlenen Komitelerin doğal üyesidir.
  2. Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
  3. Kalite politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesinde danışmanlık etmek ve onların tüm bölüm ve birimlerde benimsenmesini sağlamak, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirilmesini sağlayarak, tüm hedeflerin takibini yapmak,
  4. Kalite yönetim sisteminde Öz Değerlendirmeleri yönetmek ve takip etmek.
  5. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi sağlamak,
 3. SKS göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  1. Sağlıkta Kalite Standartlarının sürdürülmesi, geliştirilmesi amacıyla yapılacak denetimleri planlamak, çalışmalarına destek sağlamak, denetlemelerinde başkanlık eder, kalite proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını koordine etmek,
  2. Kurum içerisinde tüm birimlerinde kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli tüm koordinasyonu ve bilgi oluşumunu sağlamak,
  3. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşam ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,
  4. Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili konularda dış kuruluşlarla irtibatta bulunmak,
  5. Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili konularda yönetim ve ilgili kişilerle görüş alışverişinde bulunmak,
  6. İOS (İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi) bildirimlerini takip etmek,
 4. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek, takip etmek,
  1. Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlamak,
  2. Kalitenin yaşam tarzı olduğunu çalışanlara benimsetilmesini sağlamak,
 1. Kendi işlerinin yanında, bu faaliyetleri de yapmaktan sorumludur.