T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Aliağa Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Hasta Bakım Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 02/10/2018

Özellikli Hasta Grubu: Hastanede sunulan sağlık hizmetleri kapsamında;hizmet sunum süreçleri, hizmet verilecek ortam, sağlık profesyonelleri ve kullanılacak ekipmanlar bakımından özellik arz eden, özel bakım uygulamaları ve işlemler içeren ve disiplinler arası işbirliği gerektiren hasta gruplarını ifade eder.

 Terminal Dönem: İnsan hayatının son anlarını, bakıma muhtaç yaşlı, özürlü kişi ya da ölümüne yakın olan kişilerin yaşadığı son dönemlerdir.

  Palyatif bakım: Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.Palyatif bakım uygulaması ,planlanması,koordinasyonu ve gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme Palyatif Bakım İhtiyacı Olan Hasta Bakım Talimatı'na göre yapılır.

  Evde Sağlık Hizmeti; çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbı bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ifade etmektedir.

Hastanemizde Hizmet Verdiğimiz Özellikli Hasta Grubu

v  Acil Servis Hastaları

v  Komada olan Hastalar

v  Yaşam Desteği Alan Hastalar

v  Kan ve Kan Ürünü Alan Hastalar

v  Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar

v  İmmün Sistemi Baskılanmış Olan Hastalar

v  Kemoterapi Uygulanan Hastalar

v  65 Yaş Üzeri Hastalar

v  Terminal Dönemdeki Hastalar

v  Alkol Madde Bağımlılığı Olan hastalar

v  Taciz ve İstismar Kurbanı Olan Hastalar

v  Geriatri Hastalar

v  Yanık Tedavisi Gören Hastalar

 Acil Servis Hastaları:  ‘’Acil Servis İşleyiş Prosedürü’’ doğrultusunda mevcut olan Acil Triyaj Planı  ile zaman kaybetmeden çok acil tıbbi bakım gerektiren hastalar acil serviste doktor ve hemşire tarafından  yapılır.

 Komada Olan Hastalar: Birçok nedenle hastanın şuur durumu değişebilir. Şuurunda değişiklik gelişmesi potansiyelindeki hastalar yakından takip edilir. Şuur değişikliklerinin yakından izlenmesi birçok önlenebilir sorunun zamanında tedavi edilmesi şansını getirir. 

Koma acil bir durumdur. Erken tanınmalı ve gerekli tedbirler alınarak altta yatan koma nedeniyle bağlantılı olarak erken tedavi edilmelidir.

 Yaşam Desteği Alan Hastalar: İleri yaşam desteği ihtiyacı olduğunda Mavi  Kod talimatı doğrultusunda hareket edilir. 

 Kan ve Kan Ürünü Alan Hastalar: Kan ve kan ürünü alan hastaların yakın takibi yapılır.

Hazırlanan kan ve kan ürünleri Transfüzyon Süreci Uygulama  Prosedürü ‘ne uygun olarak ürün hastaya takılmadan önce mutlaka iki kişi tarafından kontrol edilir.

 Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar: Toplum kökenli ya da hastane kaynaklı enfeksiyonu olan hastalar diğer hastalara ve personele bulaşıcı engellemek için Enfeksiyon Rehberi’ne uygun izolasyon uygulanmasına alınır ve tüm ekip izolasyon kurallarına uygun hareket eder.

 İmmün Sistemi Baskılanmış Olan Hastalar: Hasta ziyaretleri kısıtlanır, odaya giren ve çıkan herkes maske kullanır. Hasta oda dışına çıkacağı zaman maske takması mutlaka sağlanır. Hastaya her temastan önce ve sonra eller mutlaka yıkanır. Hasta odasında durgun su kaynağı bulundurulmaz Üst solunum yolu olan personelimiz bu hastalara bakım vermez. Aynı çalışma periyodu içerisinde hastaya tek bir hemşirenin bakım vermesi sağlanır, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi önlenir.

 Kemoterapi Uygulanan Hastalar: Kemoterapi İşleyiş Prosedürü’ne göre tedavi, bakım ve takipleri yapılır.

Hemodiyaliz Hastaları: Hemodiyaliz, kronik / akut böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıkların tedavi komplikasyonu, vasküler hastalıklar, sıvı-volüm artması  ya da elektrolitlerin dengesizliklerinin tedavisinde kullanılır. Hemodiyaliz işlemi, özel hemodiyaliz cihazları ve bu cihazların kullanımını bilen diyaliz hemşiresi tarafından yapılır. Hemodiyaliz Ünitesi Hasta Takip Formu ile hasta takip edilir.

 65 Yaş ve Üzeri Hastalar: Hassas, incinebilir hasta grubudur, yaşlarına uygun bakım ve gereksinimleri için desteklenirler.

·         İşitme kaybı bulunabileceği göz önünde bulundurularak tedavisi ve hastalığı hakkında yeterli bilgilenebilmesi için açık ve direkt olarak konuşulur. Anlaşılıp anlaşılmadığı uygun bir lisan ile kontrol edilir. Yeterince anlaşılmayan durumlarda tekrar açıklama yapılır.

Eşyaları algılamada daha fazla ışığa ihtiyaçları olduğundan odanın yeterince aydınlık olması sağlanır.

·         Yaşla beraber terlemenin azalması nedeniyle sıcak çarpmasına ve subkutan yağ doku kaybı nedeniyle hipotermiye yatkın olduklarından oda sıcaklığı dikkatle ayarlanır.

·         Duyma, görme, kişisel bakım ihtiyaçları açısından değerlendirilerek, bakımları sırasında sonuçlar dikkate alınır. Yalnız yaşıyor bakıma ihtiyacı var ise hastanın ve ailesinin isteği doğrultusunda evde bakım ve/veya refere kuruluşlardan yararlanarak taburculuk sonrası bakımın devamlılığı sağlanır.

 Terminal Dönemdeki Hastalar: Yaşam sonu bakım gereksinimi olan hastalar, hastalık süreçleri ya da alınan tedaviye bağlı olarak birçok semptomla baş etmek durumunda kalabilirler. Bu dönemde hastalar , ölme ve ölümle ilgili kültür, dini ve psikososyal  açıdan yardıma gereksinim duyabilirler. Bu gereksinimler, bakım faaliyetleri içinde hekim ve hemşire tarafından bilgilendirme yapılır.

·         Terminal Dönem Hasta Bakımı :

 Yaşam sonu bakım gereksinimi olan hastaların sürekli değerlendirilmeleri yapılarak, primer hastalığı ya da sekonder belirtileri doğrultusunda uygun bakım planı hazırlanır. Sürekli değerlendirme, hastanın ve hasta yakınlarının gereksinimleri doğrultusunda aşağıdakileri kapsar;

·         Hasta ve ailesinin psikososyal  durumu, Dini-ruhani gereksinimleri , Yaşamsal risk faktörleri, Hasta bakım veren hasta yakınlarının zaman isteme gereksinimleri, Bulantı ve solunum sıkıntısı gibi semptomlar, Fiziksel semptomları kötüleştiren ya da azaltan faktörler, Mevcut semptomların yönetimi ve hastanın buna cevabı, Hasta ve hasta yakınlarının, eğitim ve dini  yaklaşımları doğrultusunda kullandığı baş etme yöntemleri.

·         Hasta sözel olarak desteklenir. Konuşmaya teşvik edilir, dikkatlice dinlenir, psikolojik olarak destek verilir.

·         Hastanın yatak ve oda içindeki güvenliği sağlanır. Yatak kenarları kaldırılır. Hemşire çağrı zili hastanın ulaşabileceği bir yere bırakılır. (Düşme önlenmesi prosedürü talimatı)

·         Solunum güçlüğü olup olmadığı kontrol edilir. Eğer varsa baş ve omuzları yükseltilir ve rahat soluması sağlanır. Hekime haber verilerek gerekirse oksijen tedavisi uygulanır.

·         Ailesi ve yakınları ile görüşmesi sağlanır. 

·         Ölüm anındaki belirtiler gözlenirse (kardiyak arrest, solunum arresti, dilate pupillalar) hekime bilgi verilir. Mavi Kod Talimatı  uygulanır.

 

Alkol-Madde Bağımlılığı Olan Hastalar: Hastaların ilk değerlendirme sonucunda alkol-madde bağımlılığı tespit edilmiş ise Psikolog ile irtibata geçilir. Düşme riski açısından değerlendirilir, risk yüksek ise gerekli önlemler alınır.

Taciz ve İstismar Kurbanları: Taciz ve istismar gören hastalar özgeçmişi ve yaralanmaları ile ilgili durumları ve aşağıdaki kriterlerle bağlantılı olarak hastanın özgeçmişindeki varsa tutarsızlıkları belirlenir.

Taciz ve İstismar Kurbanları ile Karşılaşıldığında Uygulama:

·         Bu tip bir vakadan şüphelenildiğinde doktor tarafından hastanın acil tıbbi ihtiyaçları belirlenir ve uygulanır. Hastanın ayrıntılı özgeçmişi sisteme girilir. Bu kayıt yaralanmanın, iddia edilen nedenini, tarihini, saatini ve delilini içerir.

·         Doktor bulgularını nedenleriyle birlikte kaydeder.

·         Tecavüz ve cinsel taciz şüphesi durumunda eğer hasta kadın ise, kadın doğum uzmanı tarafından, erkek ise genel cerrahi tarafından, çocuk hastalar pediatri uzmanı tarafından değerlendirilir.

·         Tecavüz veya istismara uğradığı düşünülen çocuktan kafatası, omurga ve göğüs filmi istenir. Mümkünse 14 gün içinde tekrarlanır.

·         Bu grup altındaki hastalar ADLİ VAKA olarak ele alınarak aşağıda belirttiğim  Adli Vaka Muayene Talimatı doğrultusunda hareket edilir.

·         Eğer hasta transfer ve refere edilecekse, gideceği kuruluş hasta dosyasında belirtilir.