T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Aliağa Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 26/06/2020

Kurumsal Amaç Hedef Tablosu

 1. İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

-İNSAN KAYNAKLARI : Yeter miktarda doğru eğitimli deneyimli saygılı,güler yüzlü hasta haklarına uygun personele sahip olmak.

-FİNANSAL DURUM : Yasal koşullar çerçevesinde tüm hastaların adil eşit bir şekilde hizmetten yararlanmasını sağlamak.

-BÜYÜKLÜK: Yasal Koşullar çerçevesinde günlük hasta sayısını hastane kapasitesini en verimli kullanılacak seviyeye ulaştırmak.

-HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ: Hastane bünyesinde tüm branşlarda yeteri sayıda doktor ve personel teminini sağlamak.

-YAPISAL KOŞULLAR : Bina ve cihaz yeterliliği açısından en verimli ve üst seviyeye ulaşmak.

 

 1. DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

-HUKUKİ ÇEVRE : Sağlık işlemleri ile ilgili yürürlükte olan kanun tüzük yönetmelik yönerge vb koşullara uymak.

-KAMUSAL İLİŞKİLER : Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşları ile ve ilçe ve çevre ilçeler kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli ölçüde gerektiği kadar ilişki içinde olmak.

-TOPLUMUN SAĞLIK YAPISI: İlçemiz ve bağlı köy ve kasabalarda ve komşu ilçe köy ve kasabalarda yaşayan ve hastanemize tedavi amacı ile müracaat eden bireyler.

AMAÇ 1: Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.

 

Hedef

Stratejiler

İzleme Ölçme Yöntemi

Mevcut Durum

Sorumlular

Hedef-1.1

İyi yönetim uygulamalarıyla, idari yapıyı güçlendirmek

 • Hastanemizde tüm faaliyet ve işlem süreçlerinin tanımlanması
 • Hastanemizde görev yapanların iş ve görev tanımlarının yapılması
 • Risk yönetimine geçişin sağlanması
 • İletişim politikasının geliştirilmesi

Çalışan memnuniyet anketleri (Aralık)

Aralık ayı(2019):%65.54

Hastane Yönetimi

Hedef-1.2

Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak, insan kaynaklarını ve yönetim kapasitesini geliştirmek

 • İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programları geliştirilmesi
 • Personel dağıtım standartlarının, hizmet rollerine göre yeniden tanımlanması
 • Planlama ve uygulamayı kolaylaştıracak şekilde sadeleştirilmesi için çalışmalar yapılması
 • Yapılan iş ve işlemlerin yerinde ve daha kısa sürede gerçekleştirilmesi
 • Çalışan Hekim Sayısı
 • Çalışan Hemşire – Ebe Sayısı
 • Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı

Hekim Sayısı:

 

Hemşire Sayısı:

 

Ebe Sayısı:

 

Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı:

Hastane Yönetimi

Hedef-1.3

Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek

 • Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı ve eğitim standartlarının belirlenmesi
 • Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi
 • Personel Eğitime Katılma Oranı
 • Planlanan eğitimlerin Gerçekleştirme Oranı

Eğitime Katılma Oranı:

 

Eğitimlerin Gerçekleştirme Oranı:

Eğitim Hemşiresi

 

AMAÇ 2: Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

Hedef

Stratejiler

İzleme Ölçme Yöntemi

Mevcut

Sorumlular

 

Hedef-2.1

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 • Hastane özellikli birimlerde sertifikalı çalışan sayısını arttırmak
 • Sertifikalı çalışan personel sayısı
 • Yapılan Değerlendirmeler
 • Acil Servis Sertifikalı Hemş. Sayısı:
 • Yoğun Bakım Sertifikalı Hemş. Sayısı:

Sağlık Hizmetleri Müdürü

 

AMAÇ 3: Hastanemizde sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak.

 

Hedef

Stratejiler

İzleme Ölçme Yöntemi

Mevcut

Sorumlular

Hedef-3.1

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 • Mevcut kaynakları olabildiğince verimli ve etkin bir biçimde kullanımı, gelir-gider dengesini sağlamak.
 • Akılcı ilaç ve tıbbi malzeme kullanımının teşvik edilmesi
 • Gelirdeki artış oranı

   

 • Gelirlerin giderleri karşılama oranları

 

Gelirlerin giderleri karşılama oranı:

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Müdür Yardımcısı