Acil Servis

 Acil Hekimlerimiz
 
Dr. Nurullah Kösmene, Dr.Mehmet Demirhan, Dr.Şule Güner, Dr.Ümit Kağan Arpacı, Dr.Ömercan Kızılay, Dr.Nurettin Konak, Dr.Elif Uslu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Acil Servisin Yapısal Düzenlemesi:

I.Seviye acil olarak tescillidir.Acil girişi ve kapısı hastanenin  ayrı bölümden bağımsızdır.Çalışma alanları  polklinik,  acil müdahale ,müşade,enjeksiyon pansuman,resusitasyon ve hasta karşılama ve triaj bölümünden oluşmaktadır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı işaret ve levhalar bulunmaktadır. Acil servis giriş tabelası hastane dışından görülebilmektedir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi önlemek için girişlerin üstü kapalıdır(tente mevcut). Acil servis girişi aydınlatılmıştır. Hasta yakınları için acil servis kapasitesine uygun bekleme alanı bulunmaktadır. Çalışanlar için giyinme ve dinlenme odaları bulunmaktadır.

-Acil Servise Hasta Kabul Süreci:

Acil servise hastanın başvurusu 4 şekilde olur:

  • Diğer hastanelerden sevk ile gelen hastalar
  • Kendi imkânlarıyla gelen hastalar
  • Polikliniklerden tedavi ve acil müdahale için gelen hastalar
  • 112 ile gelen hastalar

Acil servise başvuran hastalar ilk etapta acil girişindeki triaj  bölümündeki sağlık personeli tarafından karşılanır. Sağlık personeli tarafından şikayeti alınan hasta işlem girişi yaptırarak giriş evrakı ile muayene odasına alınır.Durumu stabil olmayan hastalar, bilgi işlem aşaması ertelenerek görevli hemşire tarafından polikliniğe alınır, giriş işlemleri daha sonra hasta yakınları tarafından yaptırılır.Başvuran acil hastalar: görevli hemşire, doktor ve/veya yardımcı personel tarafından sedye yardımı ile müdahale odasına alınır.İlk müdahalesi acil nöbetçi doktoru tarafından yapılan hastalar, gerekirse polikliniklere yönlendirilir.(aciliyet teşkil etmeyen ve/veya ilk tedavisi yapıldıktan sonra) ancak acil ve stabil olmayan, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşuna bakılmaksızın, hastalara ilk müdahale yapılır, ilk müdahale yapıldıktan sonra giriş mutlaka yaptırılacaktır.

Sosyal Güvencesi olmayan hastalara Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur.

-Triyaj Uygulaması:

Ana kural, var olan olanaklarla en çok sayıda hastaya en iyi bakımı sağlamaktır. Triaj uygulamasını vakaya ilk müdahale eden tabip veya sağlık personeli başlatır ve triajın sorumluluğunu alır. Triaj uygulaması  Acil Triaj Planı’ na göre aşağıdaki şekilde yapılır:

KATEGORİ 1 (KIRMIZI) : Bu kategorideki hastalar resüsitasyon odasına alınır ve hemen müdahale edilir.

KATEGORİ 2 (KIRMIZI) : Bu kategorideki hastalar resüsitasyon odasına alınır ve ilk 15 dakika içerisinde müdahale edilir.

KATEGORİ 3 (SARI) : Bu kategorideki hastalar acil muayene odasına alınır ve en geç 1 saat içerisinde müdahale edilir.

KATEGORİ 4 (YEŞİL) :Bu kategorideki hastalar acil muayene odasına alınır ve en geç 2 saat içerisinde müdahale edilir.

KATEGORİ 5 (SİYAH) : Bu kategorideki hastalar ex olmuş durumdadırlar ve bu durumdaki hastalarla ile ilgili olarak Ex  Talimatı’ na göre işlemler yapılır.

-Muayene,müdahale,Tanı ve Konsültasyon Süreçleri:

Acil servise başvuran ve durumu ne olursa olsun değerlendirilip muayene edilen hastaya   durumuna ve hekimin gerekli görmesi durumuna göre tetkik, konsültasyon, tedavi ve/veya  gözlem işlemleri yapılır. Bütün bu işlemler otomasyon sistemine göre aşamalı olarak yapılır,genel durumu bozuk hastaların tetkik numuneleri gözlem sırasında alınarak takibi müşahade bölümü sağlık personeli tarafından yapılır.

Acil serviste ana prensip acil durumdaki hastaların tedavisidir. Bu nedenle acil endikasyonu olmayan hastaların tedavisi tamamlanır, taburcu edilir ya da ilgili polikliniğe yönlendirilir.

Muayene esnasında tıbbi deontoloji kurallarına uygun davranılarak gerekirse bir hasta yakını muayene alanına alınabilir. Acil poliklinik hastası özel bir ekipman gerektiren muayene veya müdahale durumu yoksa yerinde konsülte edilir. Başka sağlık kuruluşlarından ilgili klinik ile görüşülerek sevki kabul edilen hastanın acil tıp kliniğine girişi yapılır ve kabul edilen klinikten konsültasyon istenir.

Konsültasyon işlemlerinde hastayı muayene eden hekim, konsültan hekime ulaşarak hastayla ilgili bilgi verir ve gerekirse çağırır. Uygun olmaması durumunda nöbetçi hemşire konsültan hekime bilgi vererek çağırır. Aynı zamanda konsültan hekim için bilgisayardan konsültasyon istemi yapılır.

Konsültan hekim muayenesini tamamlayıp tıbbi tedavi ve kanaatini Acil hekimini bilgilendirir. Gerekli tedavi nöbetçi hemşire tarafından uygulanır. Konsültan hekime ulaşılamaması durumunda(hekimin ameliyatta olması veya yatan hastasına acil müdahale yapması),konsültasyonun uygun olan başka bir branş hekimi tarafından tamamlanması sağlanır.

Suicid teşhisi ile takip edilen hasta Acil Servis Ünitesi İntihar Girişim Kayıt Formu

doldurulur, 24 saat içerisinde istatistik birimine gönderilir.

-Sevk,Yatış ve Taburcu Süreçleri:

     Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür. Muayenesi yapılan hastalardan uzman değerlendirmesi gerektirenler için branş nöbetçisi çağrılarak konsülte edilir. Uzman hekimin sevk kararı verdiği hastalar için bilgisayar veya defterde ilgili alan durum belirtilir. Hasta ayaktan sevk ediliyorsa kendi imkanlarıyla, aksi taktirde acil servis hizmetleri yönetmeliğine uygun olarak(gönderileceği kurumla irtibat sağlanarak)entegre 112 ambulansı ile gönderilir. Gönderileceği kurumla irtibatı 112 Komuta Merkezi tarafından sağlanır.Ayaktan yada ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren bir epikriz ile gönderilir.Hastanemiz de başka bir kuruma sevk edilecek hastalar kendi istekleri ile ayrılmadıkları sürece ilgili branş uzmanı yada uzmanlarınca değerlendirmeden sevk edilmez. Hangi saatte olursa olsun uzman hekim ile temas kurularak durum kaydedilir.

      Konsültan hekimin hastayı yatırmak istemesi durumunda bilgisayar üstünden yatış kararı verilir. Hastanın yatış dosyası düzenlenir. Hekim hasta tabelasını düzenler, ilgili servis hemşiresi hasta hakkında bilgilendirilir. Hasta yatışı yapılan servise hizmetli personel     ya da sağlık personel tarafından bekletilmeden transfer edilir.Tedavisi tamalanan hasta bilgilendirilerek taburcu edilir.

        Acil Servisteki ilk bakısı ve müdahalesi sonrası sevk edilen, ancak 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından yer bulunamadığından sevk işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar hastanemizde kalmak zorunda olan hastaların ilgili icap nöbetçi uzman veya nöbetçi şef yönetimi ve sorumluluğunda hastanenin sunabildiği tüm hizmetlerden yararlanması sağlanmalıdır. Bu esnada ilgili tüm birimlerin üzerine düşeni yerine getirmesi zorunludur. Bunun için yatış işleminin yapılması şart değildir. Gözlem altında da olsa gerekli tüm sağlık hizmetlerinin verilmesi esastır.

 

-Müşahade Süreci: Gözlem altına alınan hastalara tedavileri ve takipleri gözlem odasında, bekletilmeden müşade sağlık personeli tarafından yapılır. Gözlem odaları, sağlık çalışanının hastaları izleyebileceği şekilde planlanmıştır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmaktadır.Gözleme alınan veya tedavi edilen hastalar için mutlaka yazılı order düzenlenecektir. order larda hastanın; adı, soyadı, doktorun imzası ve kaşesi mutlaka bulunur.Hastanın gözlemde maksimum kalma süresi 12 saat olmasına rağmen gerekirse icapçı ve nöbetçi uzman hekim kararı ile bu süre uzatılabilir.

-Hasta ve Yakınının Bilgilendirilmesi:

Hasta ve yakınına  acilde yapılan tüm muayene tanı ve tedaviler hakkında acil hasta kayıt formunda bulunan onam okutulur ve kabul ettiğine dair ıslak imza alınır.Tedavi aşaması ve sonuçlarla ilgili hekim tarafından bilgi verilir.

-Zehirlenme Vakaları: Acil Servise başvuran herhangi bir nedenle zehirlenmiş hasta yardımcı sağlık personeli tarafından muayene sedyesine alınır. Hastanın TA , Nb- Solunum vb , bulguları alınıp kaydedilir.Zehirlenme Talimatına göre gerekli işlemler yapılır.

-Acil Sağlık Hizmeti Kapsamında Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Koordinasyon Süreçleri:

Uzman hekim tarafından değerlendirilmesi yapılan hastanın sevk edilmesine karar  verilir. Sevk öncesinde, sevk edilecek kurumla koordinasyon sağlanır.112 kkm ye sevk eden uzman hekim tarafından bilgi verilir. Sevk sırasında hastaya ait kişisel bilgiler ile bakım sürecine ilişkin bilgiler Acil Servis Hasta Sevk Formuna doldurulur ve sevk eden hekim, idari şef, başhekimlik tarafından onaylanır. Ayrıca 112 sevk formu doldurularak 112 kkm faks çekilir, aynı zamanda tıbbı sekreter tarafından HBYS üzerinden sevk doldurularak kayıt altına alınır. Doldurulan sevk evraklarının birer nüshası ambulans ekibine hasta teslimi sırasında doğru ve eksiksiz bir şekilde iletilir. Adli vaka ise adli vaka formunun kopyası ambulans ekibine teslim edilir.

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.